Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Moremio.pl

Data publikacji: 13.08.2021 r.

Kontakt ze Sklepem mailowo pod adresem sklep@moremio.pl

1. Postanowienia ogólne
Terminy i definicje

Sklep – należy przez to rozumieć administratora serwisu, prowadzony jest przez Magdalena Czart prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moremio Magdalena Czart wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6372213563, REGON 389024588
Serwis – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym https://moremio.pl prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną;
Sprzedawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep;
Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonywania zakupów Towaru;
Dane osobowe – należy przez to rozumieć podane dobrowolnie, konkretnie świadomie i jednoznacznie przez Zamawiającego wszelkie informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Koszyk – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu.
Towar – należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
Oferta– należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
Zamówienie- należy przez to rozumieć rzecz będącą przedmiotem Oferty;
Transakcja– należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu.

2. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin przedstawia warunki świadczenia usług przez Sklep.
Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej.
Sklep świadczy usługi jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą być zgłaszane Sklepowi.
Podstawą do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania Zamówienia oraz opłacenie Zamówienia w formie szybkiego przelewu za pośrednictwem operatora TPay.
Sklep, po otrzymaniu 100% należności za zakupione produkty, w ciągu 2 dni roboczych przystępuje do realizacji Zamówienia.
Sklep przyjmuje Zamówienia pod adresem https://moremio.pl 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 20:00 oraz soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia.
Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”

wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu
jeśli wybrano dostawę do punktu nalezy wybrać punkt odbioru przesyłki,

za pomocą operatora Tpay wybrać bank ( lub metodę BLIK ) za pomocą którego chcemy dokonać płatności, zaakceptować regulamin Tpay a następnie kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

Z chwilą nabycia Towaru, Zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem są Towary oferowane w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
a) Procesor 1000 MHz;
b) Pamięć RAM: 512 MB;
c) Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
d) Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową
Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

3. Ochrona Danych Osobowych

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Zamawiający, przy złożeniu Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sklep, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO udostępnianych przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu jest Sklep, zbiór ten podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Zamawiających mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Sklep ma prawo weryfikować Dane Osobowe przekazywane przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Składanie Zamówienia
Zamówienia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem może być utrudniona (czas odpowiedzi może wzrosnąć).
Dla poszczególnych grup produtów są wyszczególnione minimalne ilości zamówienia, informacja o tym jest zamieszczona na stronie produktu w jego opisie.
Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po złożeniu zamównia poprzez sklep oraz po uzgodnieniu specyfikacji Towaru przez Zamawiającego ze Sklepem
W sklepie dla zaproszeń klient jest zobowiązany samodzielnie dokonać personalizacji zamówionych produktów, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sklepem.
Dla pozostałych produktów klient na stronie produktu ma możliwosć wyboru wypełnienia formualrza, bądź przesłania personalizacji emailem na sklep@moremio.pl
Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego Zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony Towar.
Termin płatności za zamówiony Towary wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Inaczej Zamówienie zostanie anulowane.
Przy składaniu Zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na Zamówienie może być wydłużony.

5. Realizacja Zamówienia/Płatność
Realizacja Zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po dokonaniu szybkiej płatności poprzez operatora Tpay.
Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu, bezpośrednio bądź za pośrednictwem serwisu Tpay
Termin realizacji Zamówienia wynosi około 5-10 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego projektu zaproszenia i/lub innych produktów poprzez system Sklepu lub zaakceptowania przez Zamawiającego projektu przesłanego przez Sklep.
W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w powyższym terminie przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia.
Całe Zamówienie złożone na jeden adres wysyłane jest jedną paczką. Zamawiający pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów, z wyłączeniem Zamówień dotyczących Próbek.
Paczki są wysyłane w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
Czas dostawy paczki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia.
W przypadku niedostarczenia paczki (w przeciągu 7 dni roboczych od akceptacji projektów), Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru Zamówienia.
6. Zwrot Towaru
Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Czyt. punkt 7 regulaminu.
7. Odstąpienie od umowy
Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
Postanowienie powyższe stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres:
Moremio Magdalena Czart

ul. Słoneczna 12

32-310 Chechło

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.
Sklep gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres :
Moremio Magdalena Czart

ul. Słoneczna 12

32-310 Chechło

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Towarów spersonalizowanych.
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrot towaru, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
8. Reklamacje
Przy reklamacji Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: sklep@moremio.pl, podając w tytule wiadomości numer Zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony Towar na adres Sklepu. Rozpatrzenie reklamacji trwa 14 dni.
Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć Towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
Zwrot ceny zakupionego Towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi
w kodeksie cywilnym.
9. Gwarancja
Sklep zastrzega, iż zdjęcia Towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu,
na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.
10. Rachunki i faktury VAT
Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu,
Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.
11. Rozstrzyganie sporów
Zamawiający, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Między innymi, ma on możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Postanowienia powyższe dotyczące rozstrzygania sporów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jeżeli Zamawiającym jest inny Przedsiębiorca niż wymieniony powyżej, wszelkie powstałe spory będą̨ rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia – przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
12. Postanowienia końcowe
Sklep zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Zamawiający wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
Zamawiający może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: https://moremio.pl/regulamin
Sklep zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu.
Zmiana danych teleadresowych Sklepu, zmiana danych Sklepu wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
Sklep poinformuje Zamawiającego o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
Sklep ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Zamawiający jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.
załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat :

Moremio Magdalena Czart

ul. Słoneczna 12

32-310 Chechło

Ja …………………………………………………………………………………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów z oferty sklepu internetowego https://moremio.pl

Poz. 1 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 2 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 3 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 4 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 5 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 6 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 7 ………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………

– Adres

………………………………………………………………………………………………

– Podpis

………………………………………………………………………………………………

– Data

………………………………………………………………………………………………

Przerwa